Regulamin konkursu „Constance Carroll -

Testuj hybrydy i zarabiaj”

 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 

1.      Konkurs pod nazwą „Constance Carroll – Testuj hybrydy i zarabiaj”, (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.

2.      Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest CONSTANCE CARROLL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Energetyków 48, 42-280 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317936, NIP: 5732763852,  REGON: 241083108, (zwana dalej „Organizatorem”).

3.      Konkurs odbywa się w okresie od dnia 10 lipca 2018 r. do  30 września 2018 r. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać w okresie od dnia 10 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. Powyższy okres nie obejmuje okresu wydania nagród.

4.      Konkurs ogłaszany jest i przeprowadzany na stronie internetowej https://www.constancecarroll.pl/pl/ (dalej "Strona") oraz na profilach społecznościowych marki Constance Carroll prowadzonych w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem:

https://www.facebook.com/constancecarrollpolska/ oraz https://www.instagram.com/constancecarrollcosmetics/ . Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są  na adres e-mail testuj@constancecarroll.com.pl

5.      Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) oraz przepisy prawa polskiego.

6.      Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja składająca się z osób wybranych przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

7.      Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram, Facebook ani z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisom Instagram oraz Facebook. W związku z powyższym Instagram oraz Facebook nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

8.      Uczestnicy, korzystając z serwisu Instagram oraz Facebook w związku z udziałem w Konkursie, zobowiązani są przestrzegać Wytycznych dla społeczności odpowiednio  Instagram oraz Facebook dostępnych pod adresem:
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/policies
Nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje wykluczenie z Konkursu.

§ 2. Uczestnicy

 

1.       W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt § 2 pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli w konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia, powinna posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego i przesłać ją Organizatorowi w momencie zgłoszenia do Konkursu.

2.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora, jak również podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

4.      Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zamierza stosować się do jego postanowień, które uważa za wiążące.

5.      Osoby spełniające warunki udziału w Konkursie, które dokonają prawidłowego zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) zgodnie z Regulaminem, zwane są w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami", a każdy z osobna "Uczestnikiem".

 

§ 3. Zasady konkursu

 

1.      Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi posiadać profil w serwisie Facebook oraz być obserwatorem profilu Constance Carroll Polska https://www.facebook.com/constancecarrollpolska/ . Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie. Na dowolnym etapie Konkursu, w przypadku wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika naruszającego zasady określone niniejszym Regulaminem, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru dodatkowego Uczestnika w miejsce wykluczonego.

 

§4. Specyfikacja konkursu

 

1.       Konkurs składa się z 3 etapów. Pierwszy etap trwa od dnia 10 do dnia 31 lipca 2018 roku – jest to okres zbierania zgłoszeń do Konkursu. Drugi etap, polega na wyborze zgłoszeń przez Komisję i wyłonieniu 100 Uczestników Konkursu, trwać będzie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Trzeci etap rozpoczyna się 01 września 2018 r. Uczestnicy mają czas zrealizować zadanie konkursowe do 30 września 2018 roku włącznie.

2.      Ocena prac Uczestników zostanie przeprowadzona przez specjalnie powołaną Komisję, w składzie: Jarosław Starczewski, Paulina Piersa, Rafał Milczarek, (zwana dalej Komisją);

 

§ 5. Pierwszy Etap

 

1.      Pierwszy etap Konkursu rozpoczyna się w dniu 10 lipca i trwa do 31 lipca 2018 roku. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wysłać na adres e-mail testuj@constancecarroll.com.pl maksymalnie 5 stylizacji manicure hybrydowego wraz z krótką informacją na swój temat w dowolnej formie oraz danymi do kontaktu.

2.      W ramach konkursu bierze udział 5 pierwszych wysłanych stylizacji. Zmiana wysłanych stylizacji na nowe nie jest dozwolona.".

3.      Manicure hybrydowe w ramach zgłoszenia nie musi być koniecznie stworzony na potrzeby Konkursu, Uczestnik może wykorzystać już uprzednio stworzone przez siebie stylizacje.

4.      Prace Uczestników, którzy spełnią kryteria niniejszego Regulaminu, zostaną ocenione przez Komisję.

5.      Wysłanie zgłoszenia e-mail jest równoważne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

 

§ 6. Drugi Etap

 

1.       Ocena prac Uczestników odbędzie się w dniach 01-31 sierpnia 2018 r. Specjalnie powołana Komisja, w składzie: Jarosław Starczewski, Paulina Piersa, Rafał Milczarek, wybierze 100 osób spośród przesłanych zgłoszeń na podstawie poniższych kryteriów

Etap Pierwszy

Czynności operacyjne /Podstawowe

Liczba punktów

Opis

a

Polubienie i obserwacja fanpage : „Constance Carroll Polska”

1

Polubienie i obserwacjafanpage : „Constance Carroll Polska” jest obowiązkowe. Polubienie  i udostępnienie postu konkursowego nie są obowiązkowe ale są dodatkowo punktowane.

 

b

Udostępnienie publicznie strony www.constancecarroll.pl na FB

1

c

Polubienie tego Konkursu na FB

2

d

Udostępnienie publicznie tego Konkursu na FB

2

Ocena nadesłanych prac

 

e

Prawidłowa architektura paznokcia

Od 1- do 10

Komisja w składzie będzie oceniać według ścisłych parametrów nadesłane materiały

f

Brak zalanych i pokaleczonych skórek

Od 1- do 10

g

Ogólna estetyka wykonania

Od 1- do 10

h

Jakość zdjęcia

Od 1- do 10

2.      100 wybranych tą drogą Uczestników zostanie powiadomionych o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu Konkursu poprzez e-mail lub telefonicznie, używając w tym celu danych, które Uczestnik podał w momencie zgłoszenia swoich prac. Po powiadomieniu Uczestników, ich imię i nazwisko, bądź pseudonim artystyczny, a także zdjęcie/a w ramach zgłoszenia zostaną opublikowane na fanpage „Constance Carroll Polska” https://www.facebook.com/constancecarrollpolska/ oraz stronie www.constancecarroll.pl do  dnia 3 sierpnia 2018 roku. Każdy ze 100 finalistów otrzyma przesyłką kurierską wybrane przez siebie produkty Constance Carroll PRO do testów (3 kolory, baza, top,), które umożliwiają udział w trzecim etapie Konkursu w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

3.      Organizator zastrzega sobie, że minimalny poziom punktów, który musi zdobyć stylista/ka, żeby zakwalifikować się do finału to: 31 punktów. Dodatkowo w sytuacji, jeżeli mniej niż 100 osób przekroczy podstawowy próg punktowy, do trzeciego etapu przechodzą tylko uczestnicy, którzy przekroczyli wymagany próg 31 punktów.

 

§ 7. Trzeci Etap

 

1.      Etap trzeci rozpocznie się w dniu 01 września 2018 r. i potrwa do 30 września 2018 r. włącznie. W ramach zadania konkursowego uczestnicy wyłonieni w drugim etapie na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu mają za zadanie wykonać stylizację manicure hybrydowego wykonaną w całości produktami, które Uczestnik otrzymał od firmy Constance Carroll.

2.      Uczestnicy na jednym ze zdjęć stylizacji hybrydowej zobligowani są do pokazania produktów Constance Carroll PRO, które użyli do wykonania manicure hybrydowego konkursowego.

3.      Do dnia 30 września 2018 na stronie www.constancecarroll.pl oraz na https://www.facebook.com/constancecarrollpolska/  pojawi się galeria konkursowa ze wszystkimi pracami Uczestników oraz ich imionami i nazwiskami, bądź pseudonimami artystycznymi.

1.       

§ 8. Nagrody

1. Organizator ze względu na posiadanie wiedzy, że praca stylistki/stylisty jest trudna, wymagająca i niejednokrotnie kosztowna pod względem inwestycji w produkt, szkoleń oraz poświęconych godzin na trening ma zamiar odpowiednio wynagrodzić najlepsze prace.  W związku z ww. okolicznościami przewidział następujące nagrody:

 

a) 100 złotych netto – jednorazowa opłata za każde zdjęcie stylizacji paznokci wykorzystanej na naszej stronie przy zdjęciach produktowych w sklepie internetowym

c) 100 GRATISÓW składających się (z 3 lakierów, baza, top, które zostaną przekazane w II etapie)

d) Gratisowe produkty do zamówień w sklepie e-commerce www.constancecarroll.pl oraz możliwość testowania nowych produktów z portfolio Constance Carroll zanim zostaną wprowadzone do masowej sprzedaży

c) Dożywotni rabat do wysokości 20% na produkty zamawiane drogą elektroniczną przez sklep www.constancecarroll.pl.

d) Specjalne podziękowania wraz z dyplomem oraz dedykacja na naszej stronie w „THE HALL OF FAME 2018”. Każda stylizacja na stronie zostanie opatrzona specjalną dedykacją.

 

§ 9. Reklamacje

 

1.       Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: testuj@constancecarroll.com.pl przez okres czas trwania Konkursu, a także w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Konkursu.

2.      Reklamacja powinna zawierać: nazwę Konkursu, imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać przyczynę reklamacji oraz dokładny opis dostrzeżonych uchybień.

3.      Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Uczestnika składającego reklamację.

 

§ 10. Prawa autorskie

 

1.      Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednoznacznie oświadcza, że w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1191 z późń. zm., zwana dalej „Ustawą”) jest wyłącznym twórcą prac konkursowych zgłoszonych w poszczególnych etapach Konkursu (dalej „Prace Konkursowe”), że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanych Prac Konkursowych oraz, że Prace Konkursowe nie były dotychczas nigdzie publikowane lub rozpowszechniane (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu dla poszczególnych etapów Konkursu), jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku a korzystanie przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione z Prac Konkursowych w sposób określony w Regulaminie nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, ani nie będzie wymagało od Organizatora uiszczania jakichkolwiek opłat.

2.      Uczestnik, korzystając z prawa uczestnictwa w Konkursie oświadcza, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji), do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zakończenia procesu zgłoszeń, a w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy, na czas nieokreślony, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym w szczególności Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, stronie internetowej Organizatora).

3.      Organizator w ramach udzielonej licencji, uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do przesłanego zgłoszenia, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracach Konkursowych w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Prac Konkursowych oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania Prac Konkursowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz do rozpowszechniania Prac Konkursowych we wszystkich social media na profilach Organizatora, publikacjach PR  oraz na stronie www.constancecarroll.pl  dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych marki Constance Carroll, jak również do celów szkoleniowych.

5.      Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego Prace Konkursowe przesłane w ramach zgłoszenia do Konkursu mogą zostać wykorzystane, oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora, w tym wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracach Konkursowych w wyżej wskazanym zakresie.

 

§ 11. Przetwarzanie Danych Osobowych

 

1.      Organizator chroni uzyskane dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzane będą następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, pseudonim artystyczny/nick, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz w przypadku zwycięzców nagród numer PESEL oraz adres zamieszkania.

2.      Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników gromadzonych w trakcie konkursu.  Dane osobowe podane przez Uczestników na każdym z etapów konkursu są przetwarzane w celach realizacji konkursu oraz celów marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnik może otrzymywać droga elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli wyrazi na to uprzednią zgodę.

3.      Powierzenie osobom trzecim przetwarzania danych osobowych Zamawiających odbywa się na podstawie udzielonych przez Uczestników zgód oraz stosownych umów zawartych pomiędzy Organizatorem a tymi podmiotami. Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom zewnętrznym współrealizującym Konkurs, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania każdego z etapów konkursu. Dane osobowe gromadzone przez Organizatora mogą być w celach określonych powyżej przetwarzane w Polsce lub w dowolnym innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe gromadzone przez Organizatora nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą także udostępniane organizacjom międzynarodowym.

4.      Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgłoszenie uprawnień wskazanych powyżej odbywa się pocztą elektroniczną pod adresem: testuj@constancecarroll.com.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z konkursu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Zwycięzcę, w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

2.       Regulamin jest dostępny na Stronie, pod postami konkursowymi na profilach społecznościowych określonych w Regulaminie oraz w siedzibie Organizatora.